Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie inzake herstelplan Xonar

ID
183
Datum
26-9-2023
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (6.2. Voorstel inzake herstelplan Xonar)
dinsdag 26 september 19:00 tot 23:00
Raadzaal gemeentehuis Nuth
Titel
Motie inzake herstelplan Xonar
Status
Aangenomen
Raadsleden
  • Dhr. J.Z.T. (Jos) Pieper (VG)
  • Dhr. L.E.H. (Lars) Kockelkoren (PvdA)
  • Dhr. M.F. (Marco) Sturmans (VVD)
  • Dhr. M.M.J. (Twan) Schevers (CDA)
  • Mw. I.W.M. (Yvonne) Dreessen (GL)
Portefeuillehouder
Dhr. P.L.H.E. (Peter) Janssen (CDA)
Toelichting
Deze door de fracties CDA, Vernieuwingsgroep, GroenLinks, PvdA en VVD ingediende motie werd UNANIEM AANGENOMEN. Besluittekst motie: Het college de volgende opdracht mee te geven: a. Kosten die Xonar nog moet maken en die betaald moeten worden uit de pot van 8 miljoen, dienen eerst ter goedkeuring aan het monitoringsoverleg te worden voorgelegd, daarbij overweging 2,3 en 4 van deze motie in acht nemend; b. De gemeenteraad dient frequent een terugkoppeling te krijgen van de gemaakte kosten; c. De winst die Xonar overhoudt aan de verkoop van een deel van het vastgoed dient, na het noodzakelijk onderhoud, terug te vloeien naar de gemeenten.
Verwachte einddatum
Stand van zaken
December 2023: Iedere vier weken is er een bestuurlijk overleg tussen een afvaardiging van bestuurders vanuit Zuid-Limburg met XONAR, gericht op de monitoring van het herstelplan. Binnen enkele dagen na deze overleggen worden de gemeenteraden via een raadsinformatiebrief vanuit de centrumgemeente Maastricht geïnformeerd. Op 10 oktober jl. is er een RIB gedeeld met de informatie dat de 16 gemeenten hebben ingestemd met het herstelplan van XONAR. In diezelfde RIB is toegezegd dat de voorwaarden die door de raden via de moties zijn gesteld, worden meegenomen in de voorwaarden die met XONAR worden afgesproken over de financiële bijdrage. Op 31 oktober jl. is de raad middels een RIB geïnformeerd over de financiële steun aan XONAR en de voorwaardenbrief die XONAR heeft ondertekend.
Datum afdoening
Bijlage(s)