Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie inzake hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

ID

153

Datum

8-3-2022

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (7.3. Motie Oekraïne)
dinsdag 8 maart 19:00 tot 23:00
Raadzaal gemeentehuis Nuth
Titel

Motie inzake hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • Dhr. A.J.P.M.E. (Ed) Slangen (VVD)
  • Dhr. H.A.H. (Hugo) Schaffrath (VG)
  • Dhr. H.M.J. (Henk) Reijnders (BL)
  • Dhr. L.E.H. (Lars) Kockelkoren (PvdA)
  • Dhr. M.M.J. (Twan) Schevers (CDA)
  • Dhr. R.J.A.M. (Rodney) Swelsen (D66)
  • Mw. C. (Clasina) Debets (GL)
Portefeuillehouder

Dhr. ing. E. (Eric) Geurts, burgemeester

Toelichting

De door alle fracties ingediende motie werd unaniem AANGENOMEN.
Besluittekst motie: Het college wordt verzocht 1. te onderzoeken welke mogelijkheden voor acute opvang in Beekdaelen aanwezig zijn; 2. Voor de middellange termijn te onderzoeken waar en hoeveel tijdelijke woningen (woonunits) in Beekdaelen gerealiseerd kunnen worden; 3. Opstarten van een centraal meldpunt binnen de gemeente Beekdaelen waar inwoners, organisaties, initiatiefnemers, vluchtelingen contact kunnen opnemen, adequaat geholpen danwel verwezen worden naar de juiste instanties; 4. Een budget ad 200.000 euro vrij te maken ten laste van de reserve van de gemeente Beekdaelen ter voorfinanciering met inachtneming van het standpunt van het kabinet dat de kosten voor opvang van rijkswege worden vergoed, 5. Een voorstel aan te leveren voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op middellange termijn (woonunits) inclusief de financiële vertaling hiervan, 6. Een communicatietraject op te starten met de omgeving (omwonenden) m.b.t. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de raad periodiek te informeren over de voortgang van dit traject. Voor de uitgebreide versie van het besluit zie de bijlage.

Verwachte einddatum
Stand van zaken

Jun. 2022: M.b.t. 1.: De locaties Vaesrade en Doenrade zijn inmiddels in gebruik voor opvang. Andere locaties zijn in voorbereiding. 2.: Locaties voor de middellange termijn zijn in voorbereiding. 3.: Het opstarten van een centraal meldpunt binnen Beekdaelen is afgehandeld. 4.: Het budget wordt verwerkt via de eerstvolgende Burap. 5.: Ook dit is in voorbereiding (zie 2.). 6.: Het communicatietraject met omwonenden loopt

Datum afdoening
Bijlage(s)