Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gecombineerde commissievergadering

dinsdag 22 februari 2022

19:00 - 22:00

Locatie
Via MS Teams
Voorzitter
H.J.M. van de Laar
Toelichting

Fracties worden verzocht om technische vragen inzake de raadsvoorstellen uiterlijk 11 februari per email bij de griffie (griffie@beekdaelen.nl) in te dienen. De beantwoording van deze vragen wordt uiterlijk 18 februari beschikbaar gesteld.

Agendapunten

De Commissie heeft besloten om de concept-agenda ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

De Commissie heeft besloten om de concept-agenda ongewijzigd vast te stellen.

Burgers kunnen tijdens de raadscommissie gebruik maken van het spreekrecht over de onderwerpen op de agenda. S.v.p. uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via griffie@beekdaelen.nl. Burgers die zich hebben aangemeld kunnen gedurende maximaal 5 minuten het woord voeren.

De Commissie heeft besloten om de actiepuntenlijst  ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

De Commissie heeft besloten om de actiepuntenlijst ongewijzigd vast te stellen.

De Commissie heeft besloten om de actiepuntenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

De Commissie heeft besloten om de actiepuntenlijst ongewijzigd vast te stellen.

De Commissie heeft besloten om de totaallijst ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

De Commissie heeft besloten om de totaallijst ongewijzigd vast te stellen.

Dit agendapunt is vervallen ivm het feit dat er slechts een totaallijst stand van zaken afhandeling toezeggingen is vervaardigd omdat de verschillende cie.vergaderingen gecombineerd zijn.

De Commissie heeft in vergadering bijeen d.d. 22-2-2022  geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad, dit omdat de fractie D66 hieromtrent nog een item in de raad wil brengen/bespreken.

Besluit

De Commissie heeft in vergadering bijeen d.d. 22-2-2022 geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad, dit omdat de fractie D66 hieromtrent nog een item in de raad wil brengen/bespreken.

Vragen van de VVD via dhr. Daniels:
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht.
De regie is in handen van de gemeente/ Kompas, dit betekent dat Kompas onder meer het taalonderwijs inkoopt en een overbruggingsuitkering verstrekt (om niet) ter hoogte van 1 maand huur.
1. Wat betekent dit budgettair voor de begroting van Kompas?
2. Waarom is het budgettaire gedeelte van de nieuwe wet niet voorgelegd aan commissie/raad?
3. Vindt er tussentijds een evaluatie plaats, zo ja, wanneer komt het college hiermee naar de Raad, zo nee, waarom vindt er geen evaluatie plaats?

Wethouder Essers geeft een uitgebreid betoog als reactie op de VVD-vragen.
Hij merkt verder op dat dit in de raad is geweest en dat e.e.a. volgend jaar weer terugkomt, mn. via de gebruikelijke cyclus en via de kwartaalrapportages.

De Commissie heeft in vergadering bijeen d.d. 22-2-2022 geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

Besluit

De Commissie heeft in vergadering bijeen d.d. 22-2-2022 geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.