Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie ontkoppeling AOW van het minimumloon

ID

144

Datum

1-2-2022

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (7.3. Motie VG, BL en GL inzake AOW minimum)
dinsdag 1 februari 19:00 tot 23:00
Digitaal
Titel

Motie ontkoppeling AOW van het minimumloon

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • Dhr. H.M.J. (Henk) Reijnders (BL)
  • Dhr. J.Z.T. (Jos) Pieper (VG)
  • Mw. C. (Clasina) Debets (GL)
Portefeuillehouder

Dhr. P.L.H.E. (Peter) Janssen (CDA)

Toelichting

Deze door de Vernieuwingsgroep, GroenLinks en Beekdaelen Lokaal ingediende motie werd AANGENOMEN met de stemmen van de fracties VG, BL, GL en de stem van H. Franssen (CDA) voor en de stemmen van de fracties CDA, VVD, D66 en PvdA tegen.
Besluittekst motie: Roept het college op: 1. om vanuit de gemeente Beekdaelen middels een brief een duidelijk signaal richting het kabinet en de Staten-Generaal af te geven dat de AOW het basisinkomen is van iedere senior in Nederland en de genoemde ontkoppeling van de AOW ongewenst is. 2. In het kader van het minimabeleid en de WMO expliciet rekening te houden met weinig draagkrachtige senioren, zodat vanuit de gemeente direct maatwerk geboden kan worden en nagedacht wordt over initiatieven die hen kunnen ondersteunen.

Verwachte einddatum

8-11-2022

Stand van zaken

Jun. 2022: De (regionale) brief is verstuurd, de raad is hiervan in kennis gesteld. Aandacht voor weinig draagkrachtige senioren komt terug in de Nota Armoedebeleid 2023 (Raad december 2022).

Datum afdoening
Bijlage(s)