Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie inzake herstelplan Covid-19 pandemie

ID

142

Datum

1-2-2022

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (7.1. Motie VG inzake herstelplan Covid-19 pandemie gemeente Beekdaelen)
dinsdag 1 februari 19:00 tot 23:00
Digitaal
Titel

Motie inzake herstelplan Covid-19 pandemie

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • Dhr. H.A.H. (Hugo) Schaffrath (VG)
Portefeuillehouder

Dhr. P.L.H.E. (Peter) Janssen (CDA)

Toelichting

Deze door de Vernieuwingsgroep ingediende motie werd AANGENOMEN met de stemmen van de fracties VG en BL en de stem van mevr. C. Debets (GL) voor en de stemmen van de fracties CDA, VVD, D66, PvdA en de stem van dhr. L. de Rijk (GL) tegen.
Besluittekst moties: Verzoekt het college: 1. Een forum te organiseren samen met de belangrijkste uitvoeringspartners om in een interactief proces een duidelijk beeld te schetsen van de problemen en gevolgen van deze crisis; 2. Hierbij met name in te zoomen op de omvang en effecten van ontstane leer- en taalachterstanden, stagnatie toeleiding naar werk, overbelasting mantelzorgers, bestaanszekerheid en toekomstperspectief, toename eenzaamheid, toename psycho-sociale problematiek, mogelijke wachtlijsten, tekort aan vrijwilligers, perspectief verenigingen, positie jongeren.

Verwachte einddatum
Stand van zaken

Jun. 2022: Het merendeel van de onder punt 2 genoemde thema's maakt onderdeel uit van onze reguliere gemeentelijke taken op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs en heeft daarom onze aandacht. We zetten hierbij zoveel mogelijk in op preventie onder de noemer positieve gezondheid, waarbij niet alleen de fysieke gezondheid maar ook het mentaal welzijn van inwoners centraal staan. Met het nieuwe college zal bezien worden hoe invulling gegeven kan worden aan de inrichting van een forum en de verwerking van de input die hieruit voortkomt.

Datum afdoening
Bijlage(s)