Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 12 juli 2022

16:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Nuth

Voorzitter
Burgemeester ing. E. Geurts
Toelichting

De gemeente maakt van deze vergadering camera-opnamen. Deze zijn te zien op televisie en internet. Wij doen dit vanwege onze openbaarmakingsplicht. De opnamen worden alleen voor dat doel gebruikt. Vragen? Stuur een mail naar FG@beekdaelen.nl

Agendapunten

 1. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 2. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 3. 4
  Raadsvoorstellen hamerstukken
 4. 4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 5. 4.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 6. 4.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 7. 4.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 8. 4.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 9. 4.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 10. 5
  Raadsvoorstellen bespreekstukken
 11. 5.1

  De auditcommissie heeft op 5 juli jl. de jaarstukken en het accountantsverslag besproken met de wethouder en de accountant en adviseert de raad om de jaarrekening vast te stellen en het college decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (3), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
  tegen
  PvdA (1)

  Amendementen

  Titel
  Amendement PvdA inzake jaarrekening 2021 wijzigen resultaatbestemming
  Amendement PvdA inzake jaarrekening 2021-wijzigen beslispunt 3

  Toezeggingen

  Titel
  Jaarrekening 2021 - Reserve prijsstijgingen: De pfh. zegt een halfjaarlijkse terugkoppeling richting raad toe over de uitgaven in dit verband. Nov. 2022: Er is nog geen formele claim geboekt t.l.v. deze reserve.
 12. 5.2

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), GroenLinks (3), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
  tegen
  D66 (1), PvdA (1)

  Amendementen

  Titel
  Amendement PvdA inzake Burap "krediet Hockeyveld"
  Amendement PvdA inzake Burap "krediet prijsstijging projecten"

  Toezeggingen

  Titel
  Burap I-2022: De pfh. zegt toe de raad, ingeval van een prijsstijging van meer dan 30% bij projecten die in uitvoering of al aanbesteed zijn, te informeren. Nov. 2022: Er is nog geen formele claim geboekt t.l.v. de reserve prijsstijgingen.
 13. 5.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)

  Moties

  Titel
  Motie gezamenlijke partijen inzake betrekken van kinderen bij besluitvorming
  Motie GroenLinks inzake leefbaarheid en woningen
  Motie PvdA inzake investeringen sportaccommodaties
  Motie VVD inzake accommodatiebeleid
  Motie VVD inzake leefbaarheid en woningen
  Motie VVD inzake ontwikkelingsplan Beekstraat Schinveld
  Motie VVD inzake pinautomaten

  Toezeggingen

  Titel
  Kadernota - Communicatie over Buitenring De pfh geeft aan rondom de communicatie over de Buitenring dit in eerste aanzet overleggen in het Presidium en later eventueel terugkoppelen in de voltallige raad. Nov. 2022: Op 08-09-2022 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de overdracht projectonderdelen BPL c.a. Er is op dit moment nog geen consensus tussen gemeente en Provincie. In februari, juni en november 2023 heeft hierover overleg met de Provincie plaatsgevonden. Deze gesprekken hebben niet geleid tot andere inzichten van de Provincie. De Provincie wilt niet meewerken aan aanpassingen anders dan dat de uitvoeringsproblemen bij de gemeente terecht komen. De Provincie heeft een finaal bod neergelegd.
  Kadernota - Leges i.h.k.v. duurzaamheid De pfh. zegt toe dat de mogelijkheden worden onderzocht en dat hierop later wordt teruggekomen. Nov. 2022: In de legesverordening zal voor verduurzamingsmaatregelen en specifiek zonnepanelen aan monumenten een specifieke interventie worden opgenomen. 05.09.2023 Griffie: De aantekening van nov. 2022 is verwerkt in de door de raad op 20.12.2022 vastgestelde legesverordening 2023. Daarmee is deze toezegging afgehandeld.
  Kadernota - Leges: De pfh zegt toe kostendekkendheid i.r.t. kostenstijging te bekijken. Nov. 2022: Met deze toezegging is rekening gehouden in de tarieventabel behorende bij de concept legesverordening 2023. Deze legesverordening wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 20-12-2022. Hiermee is deze teoezeeging afgehandeld.
  Kadernota - Woonvisie De pfh. zegt dat de woonvisie incl. stapeling van plannen in de pijplijn zit en uiterlijk 01072023 voor ligt. Het hele plan incl. verdere concretisering ligt 01092022 voor. Nov. 2022: Het proces voor de lokale en regionale woonvisie loopt. Q2 2023 zal oplevering aan raad plaatsvinden. 05.09.2023 Griffie: in de raadsvergadering van 23.05.2023 is de Regionale en Lokale Woonvisie 2023-2028 gemeente Beekdaelen vastgesteld en wordt deze aangemerkt als bouwsteen voor het volkshuisvestingsprogramma na inwerkingtreding van de WVRV. ook de Nota reacties bij deze woonvisie is vastgesteld. De vigerende woonvisies van de voormalige gemeenten als ook de herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg is ingetrokken. Daarmee is deze toezegging afgehandeld.
  Kadernota De wethouders Reijnders en Hermans zeggen toe de financiële situatie en nut, noodzaak en hoogte van reserves/fin. potjes bij GR-en te bespreken. Nov. 2022: Het team financiën van de afd. bedrijfsvoering adviseert altijd negatief bij voorstellen tot het ophogen van algemene voorzieningen. Wel lopen we aan tegen het feit dat conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) ook de GR-en moeten zorgen voor voldoende weerstandscapaciteit terwijl ze in principe kunnen terugvallen op de deelnemende gemeenten. Weth. Hermans heeft dit besproken met de betrokken GR-en. Weth. Reijnders bespreekt dit in de BC Wonen van de GR Parkstad. Hiermee is deze toezegging afgehandeld.
 14. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 15. 7
  Sluiting